Remiss om "Fäktningen inför framtiden" - Svensk Fäktning

Remiss om “Fäktningen inför framtiden”

Till föreningar och SDF i Svenska Fäktförbundet

Styrelsen för Svenska Fäktförbundet beslutade i maj 2012 att starta en bred diskussion om framtiden, en revidering av programmet “Fäktningen inför framtiden”.

Ett antal föreningar lämnade synpunkter på “Fäktningen inför framtiden” genom en enkel enkät, som skickades ut den 25 juni 2012. Dessa synpunkter användes, när det slutliga remissmaterialet utarbetades. Under tiden 24 september – 31 december pågick remissarbetet i föreningar och SDF. Vid remisstidens slut fanns svar från 21 föreningar, ett SDF och en privatperson. Några föreningar valde att endast delta i “sommarenkäten”.

En arbetsgrupp tillsattes i november 2012 för att bl.a. lämna förslag till program. Gruppen består av Monica Ahlqvist (MF19), Ulf Wikström (Kalmar FK), Patrik Joelsson (Östersund Frösö FK), Klas Johansson (SAF/EGF) och Lars Peterstrand (Ängby FK). Från styrelsen medverkar Lars Liljegren, sammankallande, Christian Edling, Martin Roth Kronwall samt Ana Valero-Collantes.

Styrelsen beslutade också att programmet skulle behandlas vid verksamhetskonferensen den 16 mars 2013. Programgruppen som helhet tog ansvar för arbetet vid konferensen. Styrelsen beslutade, slutligen, att programgruppen skulle lämna ett förslag till program för remiss i föreningar och SDF under tiden 1 juni – 31 oktober 2013.

Efter remissarbetet ska styrelsen ta ställning till ett slutligt program, som kommer att behandlas vid förbundsmötet i mars 2014. Det slutliga programmet kommer också att innehålla skisser till verksamhetsplaner för förbundet, SDF och föreningar. Därmed blir det tydligt, att ett förverkligande av programmet förutsätter insatser på alla nivåer, samtidigt som arbetsfördelningen i Svenska Fäktförbundet blir tydlig.

Programgruppen vill härmed lämna sitt förslag till reviderat program “Fäktningen inför framtiden” på remiss till svensk fäktning.

Remisserna skickas till lars@fencing.se.

Stockholm den 1 juni 2013

Monica Ahlqvist, Christian Edling, Klas Johansson, Lars Liljegren, Martin Roth Kronwall, Ana Valero-Collantes, Patrik Joelsson, Lars Peterstrand, Ulf Wikström