Förslag till reviderat pliktdomarsystem - Svensk Fäktning

Förslag till reviderat pliktdomarsystem

En arbetsgrupp har på uppdrag av SvFF:s styrelse övervägt de delar av domarsystemet som berör förbundets Tävlingsbestämmelser (TB). Arbetsgruppen, som bestått av Peråke Wiberg (ordf), Pierre Thullberg och Hans Wahl, har tagit ställning till frågorna om särskilda domare behövs på svenska tävlingar, i vilken mån den eventuella domarförsörjningen ska ske genom arrangörens eller deltagande förenings försorg och hur  detta i så fall bör regleras.

Under augusti inbjöds föreningarna att komma in med synpunkter på domarsystemet. De inkomna synpunkterna har ingått i arbetsgruppens arbetsmaterial, liksom diskussionen som under tidig höst förts på svenskfaktning.se, och arbetsgruppens avvägningar redovisas relativt utförligt i betänkandet.

Förslaget rör uteslutande ovanstående frågeställningar. Svenska Fäktförbundets styrelse anser det angeläget att så snart som möjligt se över vilka riktlinjer som ska gälla avseende övriga delar av “domarsystemet”. Arbetsgruppen bedömer emellertid att det är önskvärt att dela in processen med översyn av domarsystemet i två delar där den första är att söka föreningarnas synpunkter på föreliggande förslag till förändringar i TB. Därigenom kan ramarna för det fortsatta arbetet fastställas och principer klarläggas.

Arbetsgruppen föreslår att pliktdomarsystemet behålls men begränsas så att arrangören får ett tydligare ansvar. Maximal domarplikt för en förening blir i förslaget fem domardagar för en tävlingshelg. För pliktdomarboten föreslås en höjning till 3 500 kronor. Regeländringen föreslås träda i kraft från och med 2014-07-01.

I bifogade filer finns dels förslaget till ändring av TB, dels arbetsgruppens betänkande i sin helhet, inklusive en sammanfattning av inkomna synpunkter.

Det är arbetsgruppens förhoppning att bifogade underlag ska ge en tydlig bild av hur resonemang har förts och vilka avvägningar som gjorts.

Synpunkter på förslaget ska skickas till info@fencing.se senast 15 december.