Valberedningen Svenska fäktförbundet informerar - Svensk Fäktning

Valberedningen Svenska fäktförbundet informerar

Enligt förbundets stadgar skall SDF och föreningarna senast två månader före årsmötet avge sina eventuella förslag till valberedningen. Inför kommande årsmöte har valberedningen fått två förslag från föreningarna och inga förslag från SDF. Förslag har även kommit från enskilda personer. Valberedningen har i sitt arbete varit i kontakt med samtliga SDF för att förmedla behovet av förslag.

De personer som föreslagits har i flera fall tackat nej till att delta i styrelsearbetet eller så har valberedningen konstaterat att föreslagna personer behöver mer erfarenhet från styrelsearbetet i föreningen eller i SDF innan man tar steget upp i förbundsstyrelsen. Detta kan jämföras med valberedningens arbete Inför årsmötet 2018 då fem ledamöter hade meddelat att man ville lämnat sitt uppdrag, två av dem stod för omval och de tackade nej till fortsatt arbete i förbundsstyrelsen. De övriga tre beslutade sig av olika anledningar att lämna sina uppdrag i förtid. Då fick valberedningen så många förslag att man kunde föreslå fem ledamöter. Redan våren 2018 lämnade en av de nyvalda sitt uppdrag i förtid och i höstas valde en av de som stod för omval att inte kandidera för ytterligare en period. Just omsättningen av ledamöter visar vikten på att hitta rätt personer för uppdraget att vara ledamot i förbundets styrelse.

Av de förslag valberedningen fått in och som inte har tackat nej har endast en person de kvalifikationerna som krävs för att delta i styrelsens arbete. Valberedningen har därför beslutat att föreslå årsmötet följande nyval:

Till ordinarie ledamot av förbundsstyrelsen:

Sanne Gars på två år

När det gäller den andra vakanta styrelseuppdraget saknar valberedningen kvalificerade förslag. Att låta årsmötet föreslå och ta beslut vem som skall väljas på ett år är inte rättvist för svensk fäktning eller för den som i så fall väljs. För att hitta ledamoten krävs det istället att distrikten och föreningarna tar sitt ansvar och lämnar förslag på personer som kan vara med och utveckla svensk fäktning. Valberedningen vill därför fortsätta sökandet efter den åttonde ledamoten och detta måste höras tillsammans med SDF och föreningarna.

För omval föreslås följande:

Otto Drakenberg, ordförande(ett år)

Åsa-Lena Andersson (två år)

Aleksandar Matic (två år)

Josef Rizell (två år)

Till revisorer föreslås följande personer:

Stefan Norell, revisor (ett år)

Monica Ahlqvist Arvidsson, internrevisor (ett år)

Till revisorssuppleant föreslås följande personer:

Micael Schultze, revisorssuppleant (ett år)

Peter Gustafsson, internrevisorsuppleant (ett år)