Valberedningen informerar 2024 - Svensk Fäktning

Valberedningen informerar 2024

Enligt förbundets stadgar skall årsmötet välja förbundsordförande årligen och fyra ledamöter på två år, övriga fyra ledamöter väljs nästa år på två år också. Utöver styrelsens ledamöter skall följande väljas

  • Auktoriserad revisor/godkänd revisor med ersättare på ett år
  • Lekmannarevisor med ersättare på ett år
  • Disciplinnämndens ledamöter och ersättare på två år, ordförande, ledamot och suppleant vartannat år och ledamot samt suppleant vartannat år.

Följande har meddelat att man står till förfogande för omval

  • Otto Drakenberg, förbundsstyrelsen ordförande
  • Pia Björk, ledamot i förbundsstyrelsen
  • Thomas Persson, ledamot i förbundsstyrelsen
  • Muhannad Al – Nuaimi, ledamot i förbundsstyrelsen
  • Fredrik Melander, lekmannarevisor
  • Peter Gustavsson, ersättare till lekmannarevisor
  • Per Åke Wiberg, ledamot i disciplinnämnden

Efter att ha suttit i förbundsstyrelsen i 14 år har Anna Valero- Collantes meddelat att hon inte står till förfogande för ytterligare två år. Samma besked har valberedningen fått av Stefan Norell som har valts till förbundets revisor i 13 år. Christian Edling, som valdes för två år sedan till suppleant i disciplinnämnden, står inte heller till förfogande för ytterligare två år.

Enligt förbundets stadgar skall övriga ledamöter vara lika fördelat mellan könen. Något sådant krav finns ej för disciplinnämnden men vi ser positivt på förslag som innebär en jämnare könsfördelning av disciplinnämnden.

 Valberedningen uppmanar nu föreningar och distrikt att inkomma med förslag till valberedningen senast den 10 januari 2024. Förslagen skall skickas till valberedning@fencing.se. Vi uppskattar att förslagsställaren har stämt av med den som man föreslår innan förslaget skickas in för att undvika missförstånd. Utöver namn på föreslagen person vill vi att ni även anger mobilnummer och mejladress.

Den som föreslås till auktoriserad revisor/godkänd revisor måste uppfylla kravet på att vara auktoriserad/godkänd, detta gäller även ersättaren.  

För valberedningen

Christian Lindquist