Uppförandekod för Svenska Fäktförbundet - Svensk Fäktning
Hem » Föreningar » Trygg fäktning » Uppförandekod för Svenska Fäktförbundet

Uppförandekod för Svenska Fäktförbundet

Uppförandekoden är en tillämpning av Riksidrottsförbundets och Sveriges Olympiska kommittés uppförandekoder samt Svenska Fäktförbundets tre värderingar. 

Uppförandekoden gäller såväl på som utanför idrottsarenan. 

Definitioner och förkortningar

Personer inom Svenska Fäktförbundet: Anställda, uppdragstagare, förtroendevalda och utsedda som verkar inom Svenska Fäktförbundets verksamhet.

Aktiv: Idrottsutövaren, inom fäktningen också benämnd fäktaren.

Landslagsaktivitet: Uppvisning, läger, träning, tävling etc. inom ramen för landslagsverksamheten. 

Landslagsverksamhet: Allt som har med landslagen att göra inom SvFF:s ramar inkluderande planering, genomförande, uppföljning, kommunikation med mera. 

Personer i landslagsverksamheten: De personer som framgår av avsnitt 2 nedan. 

FIE: Internationella Fäktförbundet, RF: Riksidrottsförbundet, SOK: Sveriges Olympiska Kommitté, SPF: Sveriges Paralympiska Förbund. SvFF: Svenska Fäktförbundet. 

1.1 Uppförandekodens omfattning

Uppförandekoden gäller för följande personer: 

 • Personer inom Svenska Fäktförbundet

I vissa delar gäller uppförandekoden särskilt för

 • Aktiv som representerar SvFF i internationella sammanhang eller som av SvFF kallats till träningsläger eller annan förberedande sammankomst inför internationell tävling.
 • Tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller annan som i samband med idrottsutövning i internationellt sammanhang eller landslagsverksamhet biträder en aktiv eller Svenska Fäktförbundet. 
 • Domare som representerar Svenska Fäktförbundet på internationella tävlingar. 

1.2 Kränkande särbehandling

Av RF:s uppförandekod framgår att vi ska vara öppna och välkomna alla, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning och att vi motverkar alla former av kränkande särbehandling. 

Kränkande särbehandling är ett vitt begrepp som här omfattar såväl kränkande särbehandling som trakasserier, mobbing, diskriminering etc. Kränkande särbehandling och trakasserier är fysisk, verbal eller annan handling som gör att en person känner sig förolämpad, hotad, förödmjukad, sårad eller illa behandlad. Mobbing avser sådan handling som pågått över tid. Diskriminering innebär att någon blir missgynnad eller orättvist behandlad – direkt eller indirekt. Vi ska inte göra skillnad på bemötande av en person baserat på kön eller någon annan diskrimineringsgrund. 

Bland annat följande är att betrakta som kränkande särbehandling: 

 • Sexuella trakasserier i form av beröringar, oönskade närmanden, kommentarer av sexuell natur. 
 • Nedsättande, sarkastiska och/eller förlöjligande kommentarer om prestation. 
 • Kränkande eller anstötliga kommentarer om person, åsikter, utseende eller privatliv.
 • Fysiska ingrepp i den personliga sfären, så som knuffar, blockera vägen etc. 
 • Systematisk utfrysning genom att person ignoreras, exkluderas från samtal eller gemenskap. 
 • Försvåra någons deltagande till exempel genom att medvetet undanhålla relevant information eller lämna felaktig information. 
 • Spridning av rykten och omdömen som undergräver en persons värdighet eller trovärdighet. 
 • Hot om våld eller andra kränkningar. 
 • Förtal av någon person eller nära anhörig till denne. 
 1. Det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling. 
 2. Personer inom Svenska Fäktförbundet ska ta avstånd från kränkande särbehandling. 
 3. Personer inom Svenska Fäktförbundet ska i medier, såväl i traditionella (tidningar, tv, radio, m.fl.) som elektroniska (webb, sociala medier, m.fl.), använda ett vårdat språk. Vi ska aldrig uttrycka oss nedlåtande eller ha en attityd som kan uppfattas som stötande. 
 4. Bilder på personer inom Svenska Fäktförbundet som publiceras, oavsett media, ska vara i original och inte vara kränkande. Retuscherande eller förvrängda bilder är inte acceptabelt, utom neutrala kvalitetsförbättrande åtgärder i begränsad omfattning. 

1.3 Personer i landslagsverksamheten

Den som deltar i landslagsverksamheten representerar SvFF och svensk idrott. SvFF är huvudman för landslagsverksamheten i fäktning och beslutar om dess organisation och de förutsättningar som ska gälla för landslagsverksamheten. Det är SvFF och de personer som SvFF har utsett att leda landslagsverksamheten som beslutar om landslagsverksamheten och kriterier för den. 

 1. Personer i landslagsverksamheten ska respektera och acceptera den organisation som SvFF har tillsatt för landslagsverksamheten samt de beslut som fattas av ansvariga. 
 2. Personer i landslagsverksamheten ska inte motarbeta eller skada SvFF:s intressen. 
 3. Personer i landslagsverksamheten ska följa landslagets gällande klädpolicy. 

Styrande regelverk

Bland annat nedanstående regler ligger till grund för SvFF:s verksamhet och ska följas. 

 • RF:s stadgar och uppförandekod för idrottsrörelsen 
 • FIE:s stadgar, tävlingsregler och etiska kod. 
 • SvFF:s tre värderingar, stadgar, tävlingsregler, uttagningskriterier och ramar för landslagsverksamheten. 

Personer i landslagsverksamheten ska i relevanta delar ha god kännedom om ovanstående regelverk, vid var tidpunkt gällande regler, samt följa dessa. 

Respektfullt bemötande i landslagsverksamheten

SvFF:s landslagsverksamhet ska präglas av öppenhet och välkomna alla. Inom den ska vi visa öppenhet inför förslag och förändringar, bemöta varandra på ett respektfullt sätt samt visa respekt för varandras roller. 

 1. Att komma med konstruktiv kritik och förslag är välkommet inom landslagsverksamheten så länge det sker inom ramen för Uppförandekoden. 
 2. Det är ledarens ansvar att leda och ta beslut för den verksamhet eller aktivitet denna leder. En ledare bör kunna motivera sina beslut. 
 3. Landslagsledningen kommunicerar direkt med de aktiva, inte via ombud. Föräldrar till fäktare under 18 år kan kräva att bli tillagda i all skriftlig kommunikation mellan landslagsledning och aktiv, via exempelvis e-mail. Landslagsledningen strävar efter god kontakt, öppenhet och samarbete med alla landslagsfäktares klubbtränare, bland annat genom trepartssamtal minst tre gånger per år och genom att låta medföljande klubbtränare i landslagssammanhang coacha fäktare vid pisten, så länge som klubbtränare följer uppförandekoden. 

Rent spel

Av RF:s värdegrund för idrotten framgår att rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

 1. Personer i landslagsverksamheten ska ha god kännedom om antidoping. 
 2. En aktiv ska ha genomfört godkänd utbildning i antidoping innan denne får delta i aktivitet som omfattar internationell tävling. 
 3. Personer i landslagsverksamheten som misstänker att någon använder, främjar eller underlättar för bruk av dopingpreparat eller dopingmetoder bör rapportera det för att möjliggöra utredning. 
 4. Den som omfattas av Uppförandekoden ska följa Svenska Fäktförbundets alkoholpolicy.
 5. Användning av droger är ett brott mot Uppförandekoden. 
 6. Det är inte tillåtet att sprida falska uppgifter eller utsätta någon för förtal inom ramen för idrottsverksamheten. 
 7. Det är inte tillåtet att under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning uppträda förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, ledare, funktionär eller åskådare. 

Rätt att delta i landslagsverksamhet

Det är ingen självklar rättighet att få delta i landslagsverksamhet. För att vara aktuell för deltagande ska person i fråga visat i ord och handling att hen följer de regler som gäller enligt denna Uppförandekod. SvFF:s styrelse, alternativt den eller de som fått ansvaret delegerat till sig, fattar beslut om deltagande i landslagsverksamhet. Beslut om deltagande ska vara sakligt och baserat på de regler som gäller för uttagning. Kriterier för uttagning av aktiva beskrivs i separat dokument. 

Uppträdande utanför landslagsverksamhet

Den som omfattas av Uppförandekoden enligt punkt 2, ska följa uppförandekodens alla delar även i andra roller i träning och tävling. Den som omfattas av Uppförandekoden kan inte bryta mot den för att personen exempelvis för tillfället representerar sin klubb på en ungdomstävling eller dömer på en svensk tävling utan koppling till landslagsverksamheten. 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?