Projektstöd till föreningar 2022-23 - Svensk Fäktning

Projektstöd till föreningar 2022-23

Fäktföreningar kan ansöka om projektstöd genom Svenska Fäktförbundet i två former:

 • Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott
 • Projektstöd IF återstart

Föreningen ansöker i IdrottOnline.

Projektstöd IF barn- och ungdomsfäktning

Övergripande ramverk

Syftet med projektstöd IF är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en öppna för fler så att det blir vanligare att stanna länge, oavsett individens förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

För 2022-23 har Riksidrottsförbundet beslutat att det ska vara möjligt att fördela stöd inom följande två områden:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper.
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.

RF:s regelverk för Projektsstöd IF 2022-23 finns här

Det är Svenska Fäktförbundets uppdrag att fastställa prioriteringar utifrån ovanstående riktlinjer. Utifrån en samlad bedömning av Svenska Fäktförbundets situation prioriterar Svenska Fäktförbundet området trygga och hållbara idrottsmiljöer. Under 2022 genomförs en kartläggning av verksamheten utifrån ett inkluderingsperspektiv. Utifrån tillgängliga medel och kartläggningens resultat kan det bli aktuellt att även fokusera inkludering.

Tillgängligt belopp för projektstöd IF barn och ungdomsidrott 2022 inom Svenska Fäktförbundet är 322.000 kr för 2022 och 225.000 kr för 2023.

Projektstöd IF för trygga och hållbara idrottsmiljöer inom barn- och ungdomsfäktning 2022

Föreningar kan ansöka om stöd för följande aktiviteter under 2022:

 • Deltagande i Svenska Fäktförbundets tränarutbildningar
 • Deltagande i Svenska Fäktförbundets klubb- och distriktsdomarutbildning
 • Inköp av ändamålsenlig utrustning, fäktning för barn upp till 9 år

När det gäller stöd till avgifterna i tränarutbildningar samt klubb- och distriktsdomarutbildningen skapar SvFF ansökan enligt deltagandet i respektive utbildning. Mottagande förening måste dock återrapportera i IdrottOnline när bidraget betalats ut.

För ansökningar gällande reskostnader i samband med tränarutbildningar samt ansökningar om ändamålsenlig barnutrustning ansöker föreningen själv i IdrottOnline.

Projektstöd IF återstart

Övergripande ramverk

Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av verksamheten efter coronapandemins effekter. Stödet ska säkerställa att idrotten ska ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar, ett starkt ledarskap och en framgångsrik elitidrott i enlighet med Strategi 2025.

RF:s regelverk för Återstartsstöd (pdf)

Det är Svenska Fäktförbundets uppdrag att fastställa prioriteringar utifrån ovanstående riktlinjer. Utifrån en samlad bedömning av situation inom Svensk Fäktning har förbundet prioriterat bredd i stöden med målet är att definiera ett antal projekt som möjliggör för så många föreningar som möjligt att erhålla stöd med beaktande av prioriteringarna i Strategi 2025.

Tillgängligt belopp för projektstöd IF återstart inom Svenska Fäktförbundet är 500.000 kr för år 2022.

Projektstöd IF återstart för fäktföreningar 2023

Föreningar kan ansöka om stöd för följande aktiviteter under 2023:

 • Förbättrad administration i föreningen: Kivra och Lexly
 • Ny webbplats: Fäktklubben.se
 • Idrottsutveckling i föreningen genom Athlete Analyzer
 • Trygg fäktning i föreningen
 • Återstart förening
 • En garde i skolan

Läs mer om hur det går till att ansöka och om de enskilda projektstöden för återstart här