Projektstöd IF återstart - Svensk Fäktning

Projektstöd IF återstart

Projekt under 2023

ANSÖKNINGAR INOM PROJEKTSTÖD IF 2023 ÄR NU STÄNGT. VI ÖPPNAR I JANUARI FÖR ANSÖKNINGAR INOM RAMEN FÖR 2024.
På den här sidan får du en beskrivning av de olika projekt som det är möjligt att söka medel för inom Projektstöd IF återstart och hur du ska gå tillväga. Vill du veta mer om målen och prioriteringarna för återstartsstödet finns sådan information här: Projektstöd till föreningar

Gå direkt till projekt

 1. Förbättrad administration i föreningen: Kivra och Lexly
 2. Ny webbplats: Fäktklubben.se
 3. Idrottsutveckling i föreningen genom Athlete Analyzer
 4. Trygg fäktning i föreningen
 5. Återstart förening
 6. En garde i skolan
 7. Utveckla föreningen
 8. Fäktning 65+
 9. Parafäktning
 10. Deltagande i verksamhetskonferensen
 11. Bidrag för hemmatränare i Introduktionsläger för fäktare födda 2007-2008

Gå till instruktioner om ansökan

1. Förbättrad administration i föreningen: Kivra och Lexly

Syfte: Att bidra till att underlätta och förbättra föreningarnas administration

Bakgrund: Hittills har det saknats en idrottsgemensam digital lösning för centrala administrativa behov i en idrottsförening:

 • En digital brevlåda för föreningen som inte är knuten till en viss mailadress eller en viss person. Genom den tjänst Kivra erbjuder kommer föreningen att få en opersonlig brevlåda som kommer att fungera även om föreningen byter postadress eller om det sker personbyten på poster. Kivra har en smidig lösning för att ge rätt personer behörighet. Svenska Fäktförbundet planerar att under 2023 övergå till att skicka ut formell föreningspost via Idrottsbrevlådan.
 • En långsiktig lösning för föreningens viktiga dokument och arkiv. Lexly erbjuder en genomtänkt lösning där behörigheter för olika personer inom föreningen kan styras. Alla data sparas på svenskbaserade servrar och autentisering sker genom bank-ID.
 • En möjlighet att tillämpa digitala signaturer för föreningens protokoll. Såväl styrelseprotokoll som årsmötesprotokoll bör vara signerade och arkiveras på ett korrekt sätt. Genom Lexly får föreningen tillgång till möjlighet att genomföra signering av protokoll med bank-ID. Fem signeringar med bank-ID per månad ingår i abonnemanget. Lösningen är väl integrerad med filarkivet.

Genomförande: Föreningen åtar sig att skaffa en Idrottsbrevlåda i Kivra och att starta ett konto hos Lexly.

Kostnader: Idrottsbrevlådan i Kivra är kostnadsfri. Lexly är kostnadsfri för föreningen under 12 månader. Vid fortsatt abonnemang därefter gäller Riksidrottsförbundets idrottspris 139 kr/mån (1.668 kr/år), ordinariepris 199 kr/mån (2.388 kr/år).

Stöd: De föreningar som har skaffat Föreningsbrevlåda hos Kivra samt skaffat ett konto hos Lexly kan ansöka om ett bidrag på 2.000 kr via IdrottOnline.

Övrigt: Såväl Kivras som Lexlys erbjudande till föreningar innehåller ytterligare funktioner och möjligheter till föreningen utöver de som nämns ovan, vissa kostnadsfria och vissa till extra kostnad. Det är sannolikt att detta utbud successivt kommer att utvecklas.

Instruktioner Kivra

Instruktioner Lexly

2. Ny webbplats: Fäktklubben.se

Syfte: Att erbjuda en välfungerande webblösning för fäktföreningar mot bakgrund av att webbhostingen via IdrottOnline upphör vid årsskiftet.

Bakgrund: Det är väsentligt att varje förening har en webbsida, även om den är enkel. Fäktklubben erbjuder en flexibel lösning för stora och små föreningar och skapar förutsättningar för en välfungerande support och för att utveckla nya tjänster genom integration mot IdrottOnline och tävlingssystemet Ophardt.

Genomförande: Föreningen skapar en egen webbplats genom Fäktklubben.se

Kostnader: Uppsättningskostnaden för webbplatsen är 5.000 kr. Den årliga avgiften för webbplatsen är 3.750 kr.

Stöd: Föreningen kan söka Projektstöd IF återstart för uppsättningskostnaden 5.000 kr.

Instruktioner Fäktklubben.se

3. Idrottsutveckling i föreningen med Athlete Analyzer Fencing

Syfte: Att stödja Svenska Fäktförbundets utvecklingsmodell och successivt bygga upp en genomtänkt ram för utveckling av fäktare från U15 och äldre – oberoende av ambitionsnivå – genom att tillhandahålla ett ändamålsenligt verktyg för videoanalys, träningsplanering, träningsuppföljning och tester.

Bakgrund: Antalet tävlingsaktiva inom svensk fäktsport når sin topp i åldersklassen U15. I denna ålder är det sannolikt väsentligt att bygga upp en fördjupad förståelse för taktisk-tekniska samband och skapa förutsättningar för en mer genomtänkt och successivt alltmer individualiserad träning utifrån den aktives egna ambitioner. Detta ger positiva effekter på motivationen hos den aktive och ger bättre förutsättningar för att hon eller han ska välja att stanna kvar inom fäktningen.

Athlete Analyzer Fäktning är ett digitalt verktyg särskilt anpassat för fäktning. Förutsättningarna för samarbete och gemensam problemlösning ökar genom att verktyget är uppbyggt så att informationen kan delas med personlig tränare och i förekommande fall också till exempel huvudtränare i föreningen eller förbundskapten.

Athlete Analyzer Fencing är utvecklat i samarbete med Svenska Fäktförbundet och en uttalad del av Svenska Fäktförbundets utvecklingsplan för landslagsverksamheten gentemot RF och SOK. Från och med 2022 kommer Athlete Analyzer Fencing att ingå som en del i undervisningen vid Svenska Fäktförbundets tränarutbildningar i lektionsgivning. Förbundet arbetar just nu med att ta fram “mallmoduler ” för träningsplanering i olika åldrar på florett och värja.

 • Videoanalysverktyget ger dels tränare möjlighet att ge strukturerad återkoppling till fäktaren från enskilda matcher, dels möjligheter att bygga upp en kvantitativ förståelse för effektiviteten i olika aktioner genom taggning av enskilda aktioner i ett videomaterial.
 • Träningsplaneringsfunktionen är moduluppbyggd och förenklar för den ansvarige tränaren att bygga upp en genomtänkt träningsplanering för en fäktare utifrån “mallmoduler”. Att rapportera träning blir därmed enkelt för den aktive.
 • Genom testmodulen kan en enskild aktiv eller en grupp av aktiva följa upp träningen genom de standardtester som tillämpas inom Svensk Fäktning.

En Athlete Analyzer Fencing -licens innebär en icke oansenlig kostnad för föreningen. Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar att till ingen eller reducerad kostnad få möjlighet att under ett år lära känna och prova verktyget.

Genomförande: Föreningen skaffar tjänsten Athlete Analyzer Fencing i någon form.

Kostnad: Ca 4.500 kr (EUR 400): Fem aktiva och fem tränare, alternativt ca 8.800: Femton aktiva och fem tränare, inklusive utbildning och support.

Stöd: Föreningen kan söka Projektstöd IF återstart uppgående till 5.000 kr. Svenska Fäktförbundet kommer att anordna digitala utbildningar i Athlete Analyzer under hösten.

Mer info om Athlete Analyzer Fencing

4. Trygg fäktning i föreningen

Syfte: Att varje enskild fäktförening har genomfört väsentliga åtgärder för att säkerställa en trygg och säker idrott för föreningens medlemmar.

Bakgrund: Förståelsen för vad som är en trygg och säker idrott har successivt blivit allt större inom svensk idrott. RF:s stadgar kräver numera att all idrottsverksamhet ska följa föreskrifterna i Barnkonventionen som numera också är lagfäst i offentliga verksamheter. Det har blivit tydligt att idrotten inte längre kan acceptera att det förekommer fysiska eller emotionella kränkningar av minderåriga i verksamheten. Idrotter som inte tar dessa frågor på allvar väljs bort av aktiva och föräldrar och riskerar dessutom uteslutning ur RF. Svenska Fäktförbundet har ett tydligt åtagande enligt RF:s stadgar att säkerställa att alla medlemsföreningar följer idrottens värdegrund och Barnkonventionen. Under våren 2022 har RF publicerat Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som med stor tydlighet definierar de grundkrav som måste tillgodoses i en förenings barn- och ungdomsverksamhet under de fem riktlinjerna trygghet, delaktighet, glädje, allsidighet och hälsa.

Under Riktlinje 1 Trygg idrott understryker RF att föreningar behöver har rutiner och uppföljning för att hantera om något går fel. Det är viktigt att alla i föreningen görs medvetna om sitt ansvar att rapportera och slå larm om något är fel och att de då vet vem de ska vända sig till. Alla vuxna i föreningen förväntas agera om barn eller ungdomar signalerar att något inte står rätt till.

Genomförande: Förening ska senast den 31 oktober ha genomfört en skriftligt dokumenterad plan för att säkerställa att de grundläggande och nödvändiga förutsättningarna för trygg idrott implementerats i föreningen.

Beroende på föreningens storlek väljs ett av alternativen nedan.

 1. Mindre förening:
 2. Större förening
  • Ska genomföra allt som gäller för en mindre förening
  • Ska med stöd av sin RF/SISU-konsulent fastställa föreningens verksamhetsidé och värderingar om detta inte är genomfört sedan tidigare.
  • Ska med stöd av sin RF/SISU-konsulent implementera en värdegrundsorganisation med en värdegrundsansvarig i styrelsen, en värdegrundsgrupp för föreningen samt värdegrundsambassadörer i varje träningsgrupp där det förekommer minderåriga. Samtliga inom värdegrundsorganisationen ska erhålla adekvat utbildning.

Stöd: För projekt avseende mindre föreningar utbetalas ett stöd på 3.000 kr vid avslutat projekt. För projekt avseende större föreningar utbetalas ett stöd om 5.000 kr i samband med projektstart.

5. Återstart förening

RF/SISU-distrikten har tilldelats medel för att stödja ett återtagande av verksamhet i föreningar som förlorat mycket verksamhet under pandemin. I första hand bör stöd sökas här.

För föreningar som vars verksamhet drabbats av pandemin, eventuellt i kombination med andra negativa faktorer, och befinner sig i en utsatt situation finns dock en möjlighet att ansöka om stöd från Svenska Fäktförbundet för att återta/återstarta verksamhet. Ta direkt kontakt med kansliet för att få stöd i ansökningsförfarandet när det gäller detta projekt, carolina.hakanson@fencing.se

6. En garde i skolan #engardeiskolan

Syfte: En Garde i skolan ska skapa kontakter mellan fäktföreningar och skolor för samarbete och samverkan för att åstadkomma rörelseglädje och intresse för fäktsporten. Basen för projektet är Kan du slå en landslagsfäktare som uppmuntrar till lekfull rörelseglädje med fäktning som tema. Läs mer om Fäktning i skolan här

Genomförande: Samverkansprojekt med teman som till exempel prova på, fäktning i skolan, fäktning i undervisningen, fäktning inom ämnet idrott och hälsa, fäktuppvisningar etc. För att söka medel ska föreningen

Ha gjort en fullständig anmälan om deltagande i En garde i skolan https://svenskfaktning.se/engarde/en-garde-i-skolan-for-foreningar/anmalan/

Stöd: Till deltagande föreningar utbetalas ett stöd på 3.000 kr vid ansökan. Mer omfattande projekt är möjliga att ansöka om, sannolikt när samverkansprojektet tagit fart. Ansökan behöver då vara mer omfattande med tidssatta aktiviteter, en tydlig budget och namngivna kontaktpersoner från skolans sida gällande projektet.

7. Utveckla föreningen

Särskilda projekt för föreningsutveckling av olika omfattning beviljas utifrån föreningens förutsättningar och SvFF:s strategiska målsättningar. Kontakta carolina.hakanson@fencing.se

8. Fäktning 65+

Insatser för att starta eller stärka verksamhet med fäktning för äldre.

9. Parafäktning

Insatser för att starta eller stärka parafäktning i föreningen.

10. Deltagande i verksamhetskonferensen 2023

Föreningar kan söka bidrag för avgiften för deltagande i verksamhetskonferensen, 5.000 kr per deltagare, samt rimliga reskostnader för deltagaren.

11. Bidrag till hemmatränare som deltar på SvFF:s introduktionsläger för fäktare födda 2007-2008

Föreningar kan söka bidrag för föreningstränare som deltar tillsammans med aktiv på Svenska Fäktförbundets Introduktionsläger för fäktare födda 2007-2008 på Lilisveds Folkhögskola den 25-27 augusti 2023. Bidrag kan dels sökas för deltagaravgiften 4000 kr per person samt för rimliga reskostnader.Såhär gör du ansökan

 • Logga in på IdrottOnline för din förening med rätt behörighet (ordförande, kassör)
 • Välj Idrottsmedel i menyraden
 • Klicka på “Idrottsmedel ” i vänsterspalten
 • Scrolla ned i listan och klicka på “Återstartsstöd IF 2022-23” som fördelas av Svenska Fäktförbundet
 • Ange som namn på projektet något av alternativen 1-5 ovan
 • Fyll i uppgiftsfält. Använd beskrivningarna ovan för syfte, genomförande samt sökt belopp.

Tänk på att du kommer att behöva göra en återrapport efter projektet. Om projektet redan är genomfört kan du återrapportera så snart projektet är beviljat och stödet utbetalat.