Vad är inte OK? - Svensk Fäktning

Vad är inte OK?

Fäktning ska, likt andra idrotter, kännas trygg för aktiva fäktare på såväl elitnivå som amatörnivå och för de personer som verkar inom fäktrörelsen. Det finns beteenden och förhållanden som är uppenbart fel och oacceptabla. Mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp kan förekomma även inom fäktningens värld liksom inom andra idrotter och på andra platser i samhället. Den här typen av beteenden är något som inte får accepteras och något som Svenska Fäktförbundet tar avstånd från.

På den här sidan har vi försökt samla och definiera några av de begrepp och beteenden som är viktiga att förstå.

Diskrimineringsgrunder

Enligt Diskrimineringsombudsmannen finns det sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen (2021). Trakasserier och sexuella trakasserier. Tillgänglig: https://www.do.se/diskriminering/olika-former-av-diskriminering/sexuella-trakasserier-och-trakasserier  (2022-01-31).

Trakasserier

”Ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt”. Det är den som blir utsatt som avgör om den här blivit trakasserad eller inte. Det krävs inte att handlingen har ett syfte. Trakasserier kan som exempel vara att förlöjliga, håna eller medvetet försvåra en situation för en person.

Diskrimineringsombudsmannen (2021). Trakasserier och sexuella trakasserier. Tillgänglig: https://www.do.se/diskriminering/olika-former-av-diskriminering/sexuella-trakasserier-och-trakasserier  (2022-01-31).

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. ”Det är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. Former av sexuella trakasserier kan som exempel vara nypningar, klappande, tafsande eller yttranden. Det kan också vara att skicka pornografiska bilder, blickar, även en grov sexuell jargong. Om en person utsätts för oönskade beteenden utsätts personen av sexuella trakasserier.

Diskrimineringsombudsmannen (2021). Trakasserier och sexuella trakasserier. Tillgänglig: https://www.do.se/diskriminering/olika-former-av-diskriminering/sexuella-trakasserier-och-trakasserier  (2022-01-31).

Sexuella övergrepp

”Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja”.

Källa: Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten. Tillgänglig: https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/policies/policy-mot-sexuella-overgrepp-inom-idrotten.pdf?w=900&h=700 (2022-01-31)

Du kan läsa mer om sexuella övergrepp under fliken ”Sexuella övergrepp”.

Emotionella övergrepp

Emotionella övergrepp kan se olika ut men handlar om medvetna och icke-fysiska beteenden som kan vara skadliga. Det kan handla om både verbal (t.ex. utskällning, negativ kritik, nedlåtande och ironi) och icke-verbal kommunikation (t.ex. kroppsspråk, blickar, suckar och skratt). Emotionella övergrepp kan också handla om försummelse, ignorering och/eller exkludering. Dessutom kan det handla om beteenden som är negativt prestationsinriktade och förhållningssätt (t.ex. favorisering, negligering, mobbning, personliga angrepp, maktspel och hot).

Mobbning

Att bli mobbad innebär att en person blir kränkt av en eller flera personer fler gånger. Det kan ske på skolan och utanför skolan, på sms eller mail och på sociala medier. Mobbning kan också ske på träningen. Mobbning kan se olika ut. Den kan ske genom att någon skriver eller säger taskiga kommentarer, att man sprider rykten, att man publicerar kränkande bilder, att inte få vara med på aktiviteter, att bli fnissad eller skrattad åt, att inte få sitta vid samma bord. Mobbning kan också vara fysisk.

Det är aldrig den som blir mobbads fel. Den som blir mobbad har tolkningsföreträde och är den person som bestämmer om den är mobbad.

Källa: Barn- och ungdomspsykiatrin (2021). Mobbning. Tillgänglig: https://www.bup.se/diagnoser/andra-svarigheter/mobbning/ (2022-01-31).

Tystnadskultur

Med tystnadskultur menas en osund tystnad inom en avgränsad krets som oftast uppkommer i samband med olika typer av missförhållanden uppmärksammas. Med andra ord så berättar personer inom kretsen inte om de felaktigheter som äger rum. Det kan vara av rädsla för vilka konsekvenser det kan ge.

Källa: Larsson, Marie & Molenda, Nathalie. (2021). Tystnadskultur- ett hot mot det professionella sociala arbetet. Tillgänglig: https://socionomen.se/asikter/tystnadskultur-ett-hot-mot-det-professionella-sociala-arbetet/ (2022-01-31).