Nationell idrottspolitik - Svensk Fäktning

Nationell idrottspolitik

Svenska Fäktförbundet anser att det behövs en ny svensk idrottsmodell. Den svenska idrottsrörelsen har vuxit isär. Det är inte längre en idrottsrörelse utan många. De frågor som drivs av de stora idrotterna som oftast vinner gehör inom Riksidrottsförbundet representerar inte våra ställningstaganden och intressen.

Det nuvarande systemet innebär att staten tvingar Svenska Fäktförbundet att vara medlemmar i Riksidrottsförbundet om vi vill få del av statens stöd till idrotten. Vi vill vara medlem i en dynamisk intresseorganisation som står självständig från staten och som välkomnar nya idrotter och strömningar i samhället utan att behöva ta hänsyn till egenintresse och ständigt bidragskiv.

Den organisationen skulle i framtiden mycket väl kunna vara Riksidrottsförbundet anser vi men då behöver metoden som används för att fördela statens stöd till idrotten reformeras. Beslutet att vara medlem ska vara helt frivilligt och fattas av Svenska Fäktförbundet. I nuläget måste vårt förbund vara medlem för att få del av det statliga stödet, vilket är principiellt fel.

Frihet att organisera sig som man vill måste gälla inom idrotten

Att tvinga föreningar och förbund att vara anslutna till en viss organisation genom att ge organisationen monopol på fördelningen av statligt stöd är ett brott mot den “negativa föreningsfriheten”, dvs. rätten att inte behöva vara med i en organisation om man inte vill. Detta begrepp har varit centralt när det gällt en del liknande konstruktioner som numera avskaffats, till exempel det så kallade kårobligatoriet eller kollektivanslutning till ett visst parti för fackförbundsmedlemmar.

God förvaltningssed är ett krav

Vi tycker att det är viktigt att det finns en tydlig rågång mellan staten på ena sidan och det civila samhället på den andra. Riksidrottsförbundets uppgift att agera som en myndighet i enlighet med förvaltningslagen samtidigt som förbundet formellt är en medlemsstyrd intresseorganisation för idrotten är en olämplig konstruktion. RF:s dubbla roller är inte god förvaltningssed, “good governance”, och inte heller förenlig med den statliga värdegrunden.

Det är också viktigt att tänka på att i vissa länder där denna tydliga rågång mellan stat och idrottsrörelse saknas blir idrottsrörelsen ett formbart verktyg i totalitära regeringars händer. De principer som vi tycker att andra länder bör följa ska vi förstås också tillämpa själva.

Icke-kommersiell elitidrott har ett värde för landet Sverige

För oss är den icke kommersiella elitidrotten i fokus. I denna värld behöver mycket fortfarande lösas med ideella insatser. Kompetensstöd och finansiellt stöd måste erbjudas med respekt för det ideella engagemangets villkor och uppskattning av vad ett glödande engagemang kan åstadkomma om det får rätt inriktning.

Vi vill att Sverige ska vända den negativa resultatutvecklingen och fortsätta att vinna medaljer på OS och VM i globala idrotter där det råder hård konkurrens med många andra länder. Vår bedömning är att den nuvarande organisationen för svensk elitidrott har helt otillräckliga resurser för att kunna säkerställa långsiktig stabilitet inom elitutvecklingen. Vi ser att inspiration går att hämta från andra länder med liknande samhällssystem, bland våra nordiska grannar liksom i Storbritannien.

Sätt det ideella ledarskapet främst

Samtidigt ser vi att grunden för fäktsporten i Sverige alltid kommer att utgöras av fäktföreningar som är i princip helt ideella. De är beroende av förmågan att mobilisera ideellt engagemang – inte bara för att styra utan även för att genomföra stora delar av verksamheten. Vi ser att alla reformer som genomförs inom vår föreningsidrott behöver prövas utifrån hur väl anpassade de är till att mobilisera och vidmakthålla föreningsledarnas engagemang. 

Riksidrottsförbundets och statens fokus på större enheter för att möjliggöra krav på professionalisering i alltfler funktioner inom föreningarna har redan gjort det svårare att verka som ideell ledare och på sikt riskerar det ideella engagemanget att dö ut helt.

Självklart innebär inte detta ställningstagande att det förstärkta värdegrundsarbetet och krafttagen mot avarter inom idrotten inte ska prioriteras högt. Det innebär inte heller att evidensbaserad forskning och kunskap om till exempel träning och tävling eller barns och ungdomars utveckling ska sättas på undantag.

För att upprätthålla engagemanget hos den stora majoritet av goda ledare som finns inom fäktsporten och idrotten i stort är det mycket viktigt att komma tillrätta med och beivra avsteg från idrottens värdegrund. Självklart ska vår verksamhet bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Nedan kan du läsa en del svar på frågor om våra ställningstaganden.

Till 2021 års riksidrottsmöte presenterade vi fyra motioner som närmare beskriver hörnstenarna i vårt engagemang för den framtida svenska idrotten. Du hittar länkar till dem i sidonavigationen till höger.

Frågor och svar om våra ställningstaganden


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?