Extra årsmöte 2022 - Svensk Fäktning

Extra årsmöte 2022

I enlighet med årsmötets beslut äger extra årsmöte i Svenska Fäktförbundet rum söndagen den 24 april 2022 kl 19.00.

Mötet genomförs digitalt.

Rösträtt och fullmakt

Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar. Antal medlemmar är det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i IdrottOnline per den 31 december 2021. Ombud skall styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen.

Dagordning

  1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som förbundsstyrelsen upprättat
  2. Fråga om mötets behöriga utlysande
  3. Val av ordförande för mötet
  4. Val av sekreterare för mötet
  5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt av två rösträknare
  6. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för löpande respektive nästkommande verksamhetsår
  7. Övriga ärenden, varvid dock iakttas att fråga av ekonomisk natur inte får avgöras

Möteshandlingar


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?