Svensk Fäktnings strategi och våra värderingar - Svensk Fäktning

Svensk Fäktnings strategi och våra värderingar

Hem » Svenska Fäktförbundet » Svensk Fäktnings strategi och våra värderingar

Strategi 2028

Strategihuset

Visionen för Svensk Fäktning är “Den största lilla fäktnationen i världen”.

Svensk Fäktnings strategiska planering utgår ifrån strategihuset ovan. Strategin för att nå visionen formuleras i tre strategiska fokusområden: “Växa och behålla”, “Alltid medaljchans” och “Bli starkare”. Inom varje strategiskt fokusområde pekas “måste vinna-matcher” ut. Måste vinna-matcher är speciellt viktiga utmaningar som behöver fokuseras för att strategin ska kunna bli verklighet. Klicka i figuren ovan för att läsa mer.

Varje år lägger styrelsen fram ett förslag till verksamhetsplan som Svenska Fäktförbundets årsmöte beslutar om. Huvuddelen av verksamhetsplanen består av strategiska initiativ som är knutna till en specifik måste vinna-match. Det strategiska initiativet beskriver på vilket sätt initiativet anknyter till måste vinna-matchen, vilka utmaningar och möjligheter som finns samt den operativa verksamhet som ska utföras uttryckt i milstolpar och aktiviteter. Det är vanligt att de strategiska initiativen pågår under flera år och har milstolpar som sträcker sig bortom innevarande verksamhetsår.

I verksamhetsplanen (se nedan) varje år är varje måste vinna-match nedbruten på ett antal strategiska initiativ som bildar utgångspunkt för planerade aktiviteter och milstolpar.

Våra värderingar

Inledning

Svensk Fäktning har tre värderingar: Kämpaanda, uthållighet och modern tradition. Våra värderingar är ett sätt att uttrycka hela idrottsrörelsens värderingar utifrån fäktningens perspektiv, med våra kultur och vår historia. Som en del av svensk idrott omfattar vi därför också Riksidrottsförbundets värderingar som beskrivs längre ned.

Kämpaanda

  • Jag vet att endast ett fåtal saker i livet är omöjliga och inga av dessa hindrar mig från att nå mina mål.
  • Jag fokuserar på det jag kan påverka och tar ansvar för min insats.
  • Jag gör mitt bästa varje dag, på pisten och i verksamheten.

Uthållighet

  • Vi behandlar andra så som de själva vill bli behandlade – inte bara för att det är rätt utan för att de för oss snabbast till målen.
  • Vi ska ta medaljer under kommande sekel, inte bara nästa år.
  • När vi diskuterar vill vi ha alla synpunkter på bordet och när beslutet är fattat kör vi på det.

Modern tradition

  • Jag är stolt över de olympiska idealen och är med och gör dem relevanta i framtidens Sverige
  • Jag är med och nyskapar med bas i fäktningens traditioner

Idrottens värdegrund

Idrottens värdegrund är en del av stadgarna för Sveriges Riksidrottsförbund där Svenska Fäktförbundet är medlem. Alla som på något sätt är verksamma inom idrotten i Sverige är skyldiga att agera i enlighet idrottens värdegrund.

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?