Utmärkelser - Svensk Fäktning

Utmärkelser

Förslag

Förslag om utmärkelser lämnas via nedanstående formulär. Läs igenom Belöningsreglementet för att se vilken utmärkelser som kan vara aktuell och vilka uppgifter som är relevanta.

Förslagsrätt har SDF, fäktförening, Svenska Fäktförbundets belöningsnämnd samt ledamot av Svenska Fäktförbundets styrelse.
Förslag skall vara SvFFs styrelse tillhanda senast den 15 november varje år. Förteckningar över utdelade utmärkelser finns i kolumnen till höger.

Tidpunkt för utdelning

Som regel delas utmärkelser ut vid förbundsmötet. 

Belöningsnämndens sammansättning och kontaktuppgift hittar du här

Formulär för nominering av utmärkelse

Person som föreslås till utmärkelse

Belöningsreglemente

Innehållsförteckning

Grundläggande bestämmelser

Belöningsreglementet ingår i Svenska Fäktförbundets arbetsordning

SvFF kan utdela följande utmärkelser:

Enskilda personerOrganisationer m m
Kungl förtjänstmedalj guldHederssköld
Kungl förtjänstmedalj silver
Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj
Hans Drakenbergs minnesplakett
Elitmärket
Bältesspännarna (-en)

Grundläggande bestämmelser

Förslag

Förslag om tilldelning av utmärkelser sänds till Belöningsnämnden (BN) via kansliet. Förslagsrätt har SDF, fäktförening, ledamot av Svenska Fäktförbundets styrelse samt SvFF:s generalsekreterare. Förslag ska ha inkommit senast den 1 november året före planerat utdelande.

Beslut

Beslut om tilldelning av utmärkelserna Bältesspännaren fattas av styrelsen. Beslut om hederssköld fattas av Svenska Fäktförbundets ordförande ensam. Beslut om övriga utmärkelser fattas av Belöningsnämnden med iakttagande av den särskilda ordning som föreskrivs gällande Kungliga förtjänstmedaljer.

Tidpunkt för utdelning

Utmärkelser delas ut vid SvFF:s förbundsmöte. Utmärkelser delas ut av Svenska Fäktförbundets ordförande innan årsmötesförhandlingarnas inleds. Ceremonimästare är Belöningsnämndens ordörande.

Undantagsvis kan belöningar delas ut vid andra lämpliga tillfällen. Mottagare som inte närvarar vid årsmötet får normalt sin utmärkelse hemsänd per post.

Förteckning

Förteckning över utdelade medaljer och plaketter förs av generalsekreteraren.

Belöningsnämnden

Belöningsnämnden består av en ordförande och 2-3 ledamöter som utses av styrelsen. Svenska Fäktförbundets ordförande och generalsekreterare får adjungeras. Nämnden ska genomföra ett möte under december och då besluta om de utmärkelser som ska delas ut vid kommande årsmöte. I övrigt organiserar nämnden själv sitt arbete. Nämndens möten ska protokollföras.

Belöningsnämnden ansvarar även för SvFF:s nomineringar till Riksidrottsförbundets förtjänsttecken vilka ska vara färdigberedda senast 30 september varje jämnt år.

Generalsekreteraren ombesörjer beställning av utmärkelser.

Grunder för tilldelning

Utmärkelse skall utgöra belöning för värdefulla insatser till gagn för fäktningen samt verka sporrande till nya arbetskrävande, ideella personliga insatser för fäktningens bästa. Med undantag för vad som nedan sägs om segrare i OS eller VM skall de inte utgöra belöning för fäktprestation för vilken belöning utdelats i samband med tävling.

Medalj av samma valör kan endast erhållas en gång medan sköldar kan erhållas flera gånger.

En noggrann bedömning av att respektive utmärkelses kriterier är uppfyllda ska göras inför varje beslut om tilldelande av utmärkelser.

Bärande av medaljer

Den som tilldelats mer än en medalj, bär endast den högsta valören. SvFF medaljer får bäras enligt Försvarsmaktens uniformsbe-stämmelser bestämmelser till uniform i originalstorlek eller i miniatyr – till vardagsbruk får medaljspänne bäras. Till civil högtidsdräkt kan medalj i originalstorlek eller miniatyr bäras.

Kostnad

Samtliga utmärkelser – utom miniatyrmedaljer – bekostas av SvFF.

Kunglig förtjänstmedalj

Allmänna grunder

SvFF:s kungliga förtjänstmedalj utdelas i silver eller guld (förgyllt silver), enligt stadgar gillade av Riksmarskalksämbetet i samband med H M Konungens den 30 januari 1986 meddelade tillstånd att prägla och dela ut medaljer med Hans Majestäts bild.

Förslag och beslut om tilldelande

Enligt stadgarna har följande rätt att föreslå att en person tilldelas kunglig förtjänstmedalj:

 • medlem av SvFF:s styrelse
 • medlem av SDF:s styrelse
 • styrelse för ansluten fäktförening (efter protokollfört styrelsebeslut)

Kunglig förtjänstmedalj i silver tilldelas, enligt stadgarna, “fysisk person, som förtjänstfullt under lång tid eller på förtjänstfullt sätt gagnat fäktkonsten eller SvFFs eller till förbundet ansluten organisations verksamhet”.

Kunglig förtjänstmedalj i guld tilldelas “fysisk person, som under lång tid och på ett mycket avgörande sätt främjat fäktkonsten eller SvFFs eller till förbundet ansluten organisations verksamhet”. Mottagaren av kunglig förtjänstmedalj i guld skall tidigare ha erhållit kungamedalj i silver och därefter på ett synnerligen förtjänstfullt sätt ha fortsatt att verka för förbundets syften.

Enligt stadgarna bör årligen högst en guldmedalj och två silvermedaljer utdelas. Detta betyder inte att ransonen fryser inne om det ett år ej utdelas någon kunglig medalj. Det kan finnas skäl att ackumulera några medaljer för samtidig utdelning till personer som är lika förtjänta. Däremot skall inteckningar i kommande års kvoter inte förekomma.

Segrare i lag eller individuellt i OS eller VM tilldelas den kungliga förtjänstmedaljen i guld. Härvid får det antal kungliga förtjänstmedaljer som årligen bör utdelas överskridas.

Den som tilldelats kungamedalj i guld eller silver kan aldrig tilldelas en andra av samma valör, oavsett vilka meriter som skulle motivera en andra medalj.

Övriga utmärkelser mm

SvFF:s förtjänstmedalj

Förtjänstmedalj utdelas till enskild person som på ett förtjänstfullt sätt främjat fäktningen. Vid bedömning av kandidat till SvFF:s förtjänstmedalj bör följande vägas in:

 • Uppdrag inom fäktsportens organisationer
  • Inom eller på uppdrag av förbundsstyrelsen
  • Inom eller på uppdrag av distrikts- eller föreningsstyrelse
  • Inom eller på uppdrag av FIE, EFC, NFU
 • Övriga uppdrag innefattande bl.a
  • Organisationskommittéer
  • Tävlingsledningar
  • Allmänna förtjänster inom fäktningen
  • Uppdrag inom andra organisationer (SOK, RF, osv.) i fäktningens tjänst.
 • För erhållande av förtjänstmedalj fordras
  • Minst 6 år som styrelseledamot i SvFF:s styrelse
  • Minst 10 år som styrelseledamot i SDF:s styrelse
  • Minst 12 år som ordförande i fäktförening
  • Minst 15 år som styrelseledamot i fäktförening

Ovanstående uppdrag kan kombineras (till exempel tre år som styrelseledamot i SvFF:s styrelse och sex år som ordförande i förening). Det åligger BN att pröva dessa möjliga kombinationer och att bedöma vilket relativt värde andra typer av ideella åtaganden ska tillmätas (ledamot i andra organisationer, tävlingsledaruppdrag, frivilligt arbete inom SvFF eller på andra håll inom svensk fäktning).

Hans Drakenbergs minnesplakett

Hans Drakenberg (1901-1982) var Sveriges förste Europamästare i fäktning 1935 (världsmästerskap fanns inte ännu). Han var även lagmedlem i det svenska silverlaget vid OS 1936. Inom svensk och skånsk fäktning hade han en lång ledargärning, inte minst som vice ordförande i Svenska Fäktförbundet, som ordförande i Skånes Fäktförbund och i Malmö Fäktklubb av 1919. Han var även under decennier ledamot och ordförande i FIE:s SEMI-kommission samt ledamot av dess exekutivkommitté. Bland hans främsta internationella insatser finns arbetet med att utveckla elektrisk bedömning först på värja och sedan på florett. Hans Drakenberg tilldelades Svenska Dagbladets bragdmedalj 1935 och FIE:s Challenge Feyerick 1983.

Hans Drakenbergs minnesplakett utdelas till enskild person, som förtjänstfullt understött eller eljest främjat fäktsporten specifikt eller idrotten generellt. Den utdelas maximalt en gång om året i samband med SvFF:s årsmöte och kan endast ges till samma person en gång.

Hederssköld

Tilldelas förening eller organisation. Skölden kan även tilldelas jubilerande utländska fäktorganisationer eller svensk eller utländsk organisation, som starkt stött fäktverksamheten.

Elitmärket – Ofta kallat stora grabbars och tjejers märke

Märket utdelas till enskild fäktare som uppnått internationell elitnivå enligt något av följande kriterier:

 • Rankad bland de 32 bästa på FIE:s officiella världsranking för seniorer vid säsongens slut (individuellt)
 • Medaljör vid europamästerskap för seniorer (individuellt eller lag)
 • Placerad bland de åtta bästa vid världsmästerskap för seniorer (individuellt eller lag)
 • Placerad bland de 16 bästa vid olympiska spel (individuellt eller lag)

Bältesspännaren

”Bältesspännarna” är repliken av den statyett Svenska Fäktförbundet fick, då förbundets utsågs till ”årets förbund” av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande år 1974. Den kraftfulla statyn med samma namn är gjord av skulptören Johan Peter Molin.

Utmärkelsen Bältesspännaren delas ut av förbundsstyrelsen för årets bästa prestation.