Svensk Fäktnings utbildningsmodell - Svensk Fäktning
Hem » Utbildning » Tränare » Svensk Fäktnings utbildningsmodell

Svensk Fäktnings utbildningsmodell

Se filmen ovan som presenterar våra tränarutbildningar.

Det här är vår struktur för utbildning av fäkttränare

Svensk Fäktnings utvecklingsmodell

Vår tränarutbildning följer den utvecklingsmodell för Svensk Fäktning som vi arbetat fram och förankrat under de senaste åren. Utvecklingsmodellen bygger den kunskap som finns om den mentala, fysiska, emotionella och sociala mognaden i olika åldrar.

Vår utvecklingsmodell tar avstånd från tidig specialisering. Fäktning är en idrott då de aktiva mognar sent som idrottare. det slutliga valet att satsa mot en elitkarriär sker vanligen efter puberteten och må. Utgångspunkten är självbestämmandeteorin (SDT – Self Determination Theory) och de kunskaper som finns om hur vi bör gå tillväga för att långsiktigt och uthålligt bygga utveckla den enskilde fäktarens inre motivation. Delaktighet och självbestämmande för den som valt är börja fäkta är är en mycket viktig faktor.

Målsättningen är att stärka individen och hjälpa henne eller honom att utveckla förmågan att fatta egna självständiga beslut och – när det är dags – kunna göra självständiga livsval. Tränarutbildningens fokus är tränarens roll under olika skeden i den aktives utveckling till fäktare och delaktighet i en individs vuxenblivande.

Grund – Grupp – Individ

Vi har delat in vår tränarutbildning i tre nivåer: grund, grupp och individ. Vi tror att de flesta som verkar som fäkttränare har mest nytta av att utbilda sig på gruppnivån. Det är inte så att det är lättare att vara en bra grupptränare men det är annorlunda. Gruppträning kräver mer av dig som tränare när det gäller ledaregenskaper, din sociala förmåga och insikter i hur du lär ut.

I individträningen är ofta fäktlektioner med en elev i centrum och här ställs större krav på din motoriska förmåga och tekniska förståelse. Din egen fäktförståelse och taktisk-tekniska förståelse blir viktigare eftersom du i arbetet med mer erfarna fäktare som redan har en stark fäktteknisk grundrepertoar successivt individanpassar lektionsgivningen i samråd med eleven. Din roll blir också att utgå ifrån den den aktive i den livssituation som hon eller han befinner sig i och stödja inför viktiga beslut.

Med hjälp av Svenska Fäktförbundets utbildningar och de mycket bra allmänna tränarutbildningar som RF-SISU tagit fram kan du koma långt som tränare. Om du vill nå den högsta tränarnivån finns tränarutbildningar på högskolenivå som ger en bra bas för en professionell tränarkarriär. Svenska Fäktförbundet har ett samarbete med tränarutbildningen vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm.

Grund

Basen för dig som tränare måste vara att den träning du ansvarar för är säker och genomförs i en trygg miljö. Den digitala utbildningen “Trygg och säker fäktning för tränare” är ger denna grund. Utbildningen är ett obligatoriskt förkunskapskrav för den vidare tränarutbildningen.

RF/SISU har en utmärkt digital Introduktionsutbildning för tränare. Den ger dig perspektiv på vad det innebär att vara tränare och inspiration att lära dig mer. Gå den så snart du kan!

Förutom de utbildningar som ingår i strukturen kan vi erbjuda behovsanpassade utbildningar på grundnivå, till exempel är utbildningarna Fencing for Life 1 och 2 för dig som ska vara fäkttränare i en barngrupp men aldrig fäktat själv.

Grupp

äktakademin Grupp ger en solid grund i hur du leder en grupp. Du får de kunskaper du behöver som tränare för att varje enskild aktiv ska uppleva utveckling genom det lärande som sker i gruppen.

Du klarar sig långt genom att använda metoderna för gruppundervisning i barn- och ungdomsfäktning. Metoden är lämplig för vuxna motionsgrupper och även för elitgrupper är metoden värdefulla.

Gruppundervisning är ett effektivt sätt att utnyttja knappa tränarresurser. I gruppen fördelar läraren sin tid rättvist mellan eleverna. Det ger alla aktiva möjligheter att utvecklas. Metoderna för gruppundervisning fungerar i barn- och ungdomsfäktning, är lämplig för vuxna motionsgrupper och kan ge goda resultat för elitgrupper.

Utbildningens kärna är den fysiska utbildningen ”Fäktträning i grupp” som omfattar sex dagar. Teknikutveckling och metoder för motoriskt lärande står i centrum. I utbildningen ingår moment av åldersanpassad fysträning. Teoripassen riktar in sig på planering av lektioner och säsongsplanering.

Svenska Fäktförbundet erbjuder ”Fäktträning i grupp” en gång om året veckan före midsommar.

”Grundutbildning för tränare” arrangeras av RF/SISU över hela landet.

För att få diplomet ”Fäkttränare Grupp” krävs att du är godkänd i utbildningarna ”Fäktträning i grupp”, ”Grundutbildning för tränare” samt förstås ”Trygg och säker fäktning för tränare”.

Individ

äktakademin Individ utgår ifrån metoder som bygger på evidens. Utgångspunkten är en helhetssyn på fäktarens mentala, emotionella, tekniska och fysiska utveckling. En tydlig metod att följa ger dig förmåga och självförtroende att arbeta långsiktigt.

Utbildningarna i lektionsgivning är vapenspecifika. De genomförs i tre steg. Varje steg omfattar fem till sex dagars utbildning. Tyngdpunkten ligger på hantverket – lektionsgivningsteknik. I varje del återkommer kursmoment som handlar om coachning, taktisk-teknisk analys med hjälp av video, träningsplanering och fysutveckling

”Fortsättningsutbildning för tränare” ordnas av RF-SISU och är en allmän tränarutbildning på högre nivå. Du lär dig anpassa ditt arbetssätt så att du kan möta utövarna utifrån deras psykiska, fysiska, sociala och idrottsliga förmåga. Du får också ökad kunskap kring hur du lägger upp en långsiktig planering och aktivt arbetar med återhämtning och skadeförebyggande träning. Tanken är att du efter denna utbildning ska kunna ta på dig rollen som huvudtränare och ansvara för att skapa en verksamhet som engagerar över tid.

För att få diplomet ”Fäkttränare individ” på ett enskilt vapen krävs att du är godkänd på de tre stegen i det enskilda vapnet och på utbildningen ”Fortsättningsutbildning för tränare”.

Tränarutbildning på högskolenivå

Svenska Fäktförbundet har inlett ett samarbete med tränarutbildningen på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). I kombination med denna högskoleutbildning kan den svenska fäkttränarutbildningen säkra behovet av professionellt utbildade fäkttränare i föreningar och landslag.

Efter GIH:s tränarutbildning har du möjlighet att gå den så kallade KPU:n (kompletterande pedagogisk utbildning) och få behörighet som lärare i idrott och hälsa och/eller i specialidrott.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?