Béla Rerrich minnesfond – årets stipendiat - Svensk Fäktning

Béla Rerrich minnesfond – årets stipendiat

Årets stipendiat är Marcus Rönnmark. Ur styrelsens motivering till beslutet:

“Marcus Rönnmark har vid sidan av kvalificerat professionellt arbete ägnat sitt liv åt fäktning. Han brinner för fäktning och har gjort goda insatser både som fäktare och som ledare.

Under de senare åren har han bildat en ny förening, Lidingö Fäktklubb, där mängder av barn och ungdomar har fått pröva på fäktningens möjligheter. Klubben har vuxit starkt, inte minst genom Marcus förmåga att organisera och engagera både unga och äldre fäktare i en uppskattad verksamhet.

Svensk fäktning har ett växande behov av kunniga tränare.

När Marcus nu har bestämt sig för att lämna en relativt trygg och framgångsrik yrkesverksamhet för att istället utbilda sig såväl nationellt som internationellt till fäktmästare är det också en stor möjlighet för svensk fäktning. Vi har chansen att få en uppskattad ledare ännu mer engagerad i vår idrott.

Béla Rerrich minnesfond vill därför tilldela Marcus Rönnmark 2016 års stipendium på 20 000 kr.”

Om Béla Rerrichs minnesfond

Till minne av Fäktmästare Béla Rerrich bildades efter hans bortgång sommaren 2005 en stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att bidra och uppmuntra till utbildningsinsatser inom svensk fäktning och modern femkamp. Medel ur fonden kan därför sökas för tränares eller ledares personliga förkovran och utbildning.

Styrelsen har beslutat att från och med 2012 upphöra med årlig utdelning på ett bestämt belopp och istället öppnat upp för ansökningar för särskilda angivna ändamål. Fonden blir därmed öppen för ansökningar året om. Beslut skall fattas senast innan utgången av november det år ansökan inkommit.

Från 2015 är det styrelsen som beslutar om något stipendium ska delas ut och till vem. Styrelsen består av Carl Bernadotte (ordförande), Hans Lager samt Henning Österberg. För att få största möjliga förankring rådgör styrelsen med såväl Svenska Fäktförbundet samt Svenska Moderna Femkampsförbundet innan beslut fattas vem/vilka som ska tilldelas stipendium.

Följande riktlinjer gäller för stipendiet:

1. Intresserade ansöker med kort förklaring, högst en A4-sida, om vilka utbildningsinsatser som har bedrivits/skall bedrivas.

2. Både klubbar och enskilda personer kan söka/tilldelas stipendiet

3. Ansökan skickas via e-mail till Carl Bernadotte, carl@cbfonder.se.

4. Styrelsen uppskattar (inget krav) om stipendiaten skickar en kort sammanfattning efterföljande år, över dennes utveckling sedan stipendiet erhölls.

För de som önskar hedra Belas minne och vill stödja ovanstående projekt, går det bra att sätta in donationer till Bela Rerrich Minnesfonds konto på Handelsbanken 6001-504 648 462.