​Stockholms Fäktförbunds årsmöte - Svensk Fäktning

​Stockholms Fäktförbunds årsmöte

Plats: United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Waterfront Building, plan 2, Stockholm

Årsmötet består av ombud för distriktets föreningar. Varje förening som är röstberättigad får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar av föreningen. Årsmötet kan välja att adjungera ytterligare representanter från föreningarna. Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av StFF:s styrelse. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 1 januari har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot SvFF och mot StFF. Varje röstberättigad förening har en röst.

Om en förening deltar med två ombud ska föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden. Föreningen ska inge skriftlig fullmakt för sitt ombud.

Vi är tacksamma om deltagarna anmäler sin närvaro ianmälan till ulf.fagell@fraze.se, senast 21 mars.

Stockholms Fäktförbunds styrelse

Föredragningslista enligt stadgar §5. 

Stockholms Fäktförbunds årsmöte 2016-05-09

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd

2. Fastställande av föredragningslistan för mötet

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för mötet

6. Val av två justeringsmän samt erforderligt antal rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

8. Styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret

9. Revisorernas berättelse för samma tid

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

11. Val på ett år av ordförande, som tillika är styrelsens ordförande

12. Val av övriga styrelseledamöter

13. Val på ett år av minst en revisor och en revisorssuppleant

14. Val av valberedning

15. Fastställande av årsavgift till Stockholms Fäktförbund

16. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för det inledda räkenskapsåret

17. Behandling av ärenden, som inkommit till styrelsen senast sex veckor före mötet

18. Behandling av ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet

Ärenden av ekonomisk natur, som inte upptagits på föredragningslistan, får dock inte avgöras

19. Beslut om val av ombud till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte jämte suppleanter

20. Beslut om val av ombud till Svenska Fäktförbundet årsmöte jämte suppleanter