Svenska Fäktförbundet överklagar RF-stämmans beslut - Svensk Fäktning

Svenska Fäktförbundet överklagar RF-stämmans beslut

Svenska Fäktförbundet har valt att överklaga RF-stämmans beslut om ett tak för stödet till Svenska Fotbollförbundet. Fäktförbundet menar att det finns viktiga principiella skäl för att detta ärende ska prövas i en öppen domstolsprocess.

Vid Riksidrottsmötet i juni fattades ett beslut som innebär att Svenska Fotbollförbundet förlorar många miljoner kronor i stöd från Riksidrottsförbundet. Riksidrottsmötet består av alla medlemsförbund i Riksidrottsförbundet, RF. 

Svenska Fotbollförbundet reagerade mycket starkt på beslutet och har bland annat uppvaktat regeringen för att kunna få bidrag direkt över statsbudgeten. I nuläget har Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet kommit överens om att lagligheten i beslutet som fattades ska prövas i en skiljenämnd. Vidare har man kommit överens om att ledamöterna i skiljenämnden ska vara hemliga, de olika inlagor som parterna skickar in och skälen till beslutet ska vara hemliga. Enbart själva beslutet ska vara offentligt.

Svenska Fäktförbundet har länge varit mycket kritiskt till hur statens stöd till idrotten fördelas genom stämmobeslut där de förbund som ska motta pengarna genom omröstningar beslutar hur det ska fördelas. Kritiken gäller besluten om reglerna för hur stödet ska fördelas men också reglerna för medlemskap i Riksidrottsförbundet eftersom medlemskap är ett krav för att kunna komma ifråga för stöd till idrotten. 

Anledningen till Fäktförbundets kritik är att det finns klara risker för intressekonflikter i besluten eftersom det finns en tydlig risk att förbunden strävar efter att skapa majoriteter som gynnar deras egna ekonomiska intressen. Enligt lagen som reglerar RF ska Förvaltningslagens regler om opartiskhet och jäv följas när statens stöd till idrotten fördelas och Fäktförbundet menar att så inte är fallet. Både Riksidrottsstyrelsen och Riksidrottsmötet består enbart att ledamöter som är nominerade av eller valda av sina respektive förbund.

– Det är egentligen inte klokt. Vid Riksidrottsmötet 2019 formerade sig majoriteten av förbund i ett generalangrepp på de mindre idrotterna. 2021 var det fotbollens tur att råka illa ut. Såhär kan vi inte ha det, säger Svenska Fäktförbundets ordförande Otto Drakenberg. Därför har vi valt att överklaga beslutet till Förvaltningsdomstolen.

Frågan om bidraget till Svenska Fotbollsförbundet kan begränsas genom det så kallade tioprocentstaket tar därmed en ny vändning.

– Vi har varit tydliga med vår uppfattning att den svenska modellen för organisering av idrotten inte längre tjänar sitt syfte, säger Fäktförbundets ordförande Otto Drakenberg. De konsekvenser som beslutet om ett tak för fotbollens bidrag har fått framstår som orimliga. Statens stöd till idrotten, frågor som handlar om myndighetsutövning och skattebetalarnas pengar, ska nu hanteras i en hemlig skiljedomsprocess där okända personer fattar beslut. Vi tycker att det enda raka är att denna fråga ska hanteras där den hör hemma när det gäller myndighetsbeslut, i förvaltningsdomstolen.

Svenska Fäktförbundets argument är att Riksidrottsmötets i våras inte klarar de krav på saklighet och opartiskhet som Förvaltningslagen 5 § ställer på ett myndighetsbeslut. Enligt förbundet måste alla de förbund som deltog i beslutet betraktas som jäviga eftersom beslutet får ekonomiska konsekvenser för alla medlemsförbund i RF. 

“Enligt SvFF:s uppfattning kan medborgarnas och de bidragsberättigades långsiktiga förtroende för fördelningen av statsbidrag till idrottsverksamhet endast upprätthållas om reglerna om saklighet och opartiskhet i 5 § förvaltningslagen följs. Enligt 13 § förordningen om statsbidrag till idrottsverksamhet är 5 § förvaltningslagen också en av de bestämmelser i förvaltningslagen som RF ska tillämpa vid handläggning av ärende om statsbidrag till idrottsverksamhet. Men genom det överklagade beslutet har RF fattat ett beslut som varken följer reglerna om saklighet eller reglerna om opartiskhet. SvFF röstade mot förslaget och reserverade sig mot beslutet (se sid 59 Protokoll över RF-stämman 2021). SvFF kommer också att drabbas negativt av beslutet den dag SvFF:s verksamhet växt till en sådan nivå att SvFF slår i bidragstaket.”

Fäktförbundet överklagar också RF-stämmans beslut att avslå Svenska Fäktförbundets motion att upprätta god förvaltningssed inom svensk idrott. I förslaget yrkas att RF ska avsäga sig sin roll att verka i myndighets ställe. Riksidrottsstyrelsen och RF:s ordförande Björn Eriksson var starkt avvisande till motionen. I överklagandet anför Svenska Fäktförbundet att eftersom alla som deltog i beslutet måste betraktas som jäviga bör det undanröjas. Överklagandet diskuterar också de invändningar som RIksidrottsstyrelsen (RS) anförde som skäl för att föreslå avslag:

“RS anförde också följande. ”Idrottsrörelsens styrning baseras på principen att medlemmarna ska styra sig själva i demokratiska föreningar och förbund med RF-stämman som högsta beslutande organ. Ett exempel är RF-stämmans beslut om ramar och principer för det statliga stödet. En idrottsmyndighet som beslutar om bidrag skulle kortsluta idrottsrörelsens demokratiska beslutsprocess.” SvFF tvingas härvid konstatera att den ”kortslutning” som RS uttryckte oro för tyvärr redan blivit verklighet genom det skiljeförfarande som inletts mellan RF och Svenska Fotbollsförbundet avseende ett annat beslut om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet som RF-stämman fattade 2021″

“I sitt yttrande menade RS att SvFF:s förslag går emot den svenska idrotts- och folkrörelsemodellen. SvFF vet inte om det RS påstår är korrekt. SvFF vet dock att den modell RF idag tillämpar vid hantering av förvaltningsuppgifter går emot regeringsformen, förvaltningslagen och den statliga värdegrunden, så som den beskrivs i Statskontorets skrift ”Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning” (2019).”

Fäktförbundet yrkar att regeringen ska ta över det direkta ansvaret för fördelningen av statens stöd till idrotten, fram till dess att en ny organisation för denna verksamhet som har förutsättningar att följa lagens krav har tillskapats. 

Det är första gången Riksidrottsförbundets myndighetsroll utmanas genom att ett beslut på RF-stämman överklagas.

– Det ska bli intressant att se hur det går med våra överklaganden. Vår utgångspunkt är att Riksidrottsförbundet, när det gäller fördelning av statens medel, är en myndighet och måste följa lagens krav. Det måste vara möjligt att få prövat i domstol om en myndighet följer lagen.

Läs mer i överklagandena

Läs mer om Svenska Fäktförbundets idrottspolitiska agendaInternationell idrottspolitik