Vad kan du göra? - Svensk Fäktning

Vad kan du göra?

Både barn och vuxna har rättigheter. Din förening eller klubb är skyldig att följa RF:s värdegrund och Barnkonventionen. Det är viktigt att du som läser vet att det finns hjälp att få om du upplever att personer i din omgivning beter sig illa. Om du eller någon annan far illa finns flera saker du kan göra. Om du är barn är det första du ska göra att prata med en vuxen du har förtroende för så kan ni hjälpas åt. Här kan du läsa om du kan gå tillväga:

Formella lösningar

 • Om ett problem uppstår i din förening och du eller någon annan far illa, så kan du vända dig till föreningens styrelse. De har skyldighet att hjälpa dig. Berätta om vad som händer och be de att agera. Föreningen kan då varna eller utesluta medlemmen.
 • Du kan också välja att vända dig till Svenska Fäktförbundet. Berätta vad som har hänt och be om att föreningen ska agera.
 • Du kan också göra en anmälan till Svenska Fäktförbundets disciplinnämnd.
 • Du kan också göra en anmälan till socialförvaltningen. Alla som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Det står i socialtjänstlagen. 
 • Om ett brott har begåtts eller om du misstänker att det du sett/upplevt är ett brott ska du göra en polisanmälan. 
 • Du kan också göra en orosanmälan till SVFF. Detta går att göra helt anonymt om du så önskar. Du kan läsa mer om hur du gör detta under ”Orosanmälan till SVFF”
 • Det finns även möjlighet att göra en anmälan till Svenska Fäktförbundets diciplinnämnd. Du kan läsa mer om hur du gör det under avsnittet ”Anmälan till Svenska Fäktförbundets diciplinnämnd”.

Svenska Fäktförbundets disciplinnämnd (7 kap SvFF:s stadgar)

 • Disciplinnämnden utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar.
 • Utses av årsmötet
 • Nämnden skall arbeta självständigt i likhet med en domstol.
 • I nuläget enbart jurister och stor domarerfarenhet
 • Tillrättavisning, böter eller avstängning

Disciplinnämndens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN)

Anmälan till Disciplinnämnden

 • Ska vara skriftlig
 • Ska vara undertecknad av anmälaren eller innehålla annan tillförlitligidentifikation av anmälaren
 • Ska innehålla namnet på den anmälde
 • Ska innehålla tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången och de närmare omständigheterna rörande det inträffade samt den bevisning som åberopas

Anmälan görs via formuläret: Anmälan till Svenska Fäktförbundets disciplinnämnd.

Idrottsombudsmannen

Handlägger ärenden om  bland annat trygghetsfrågor för hela idrotten

 • Ta emot ärenden, ge råd och vägledning
 • Utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
 • Hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
 • Hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Kan göra anmälan till Svenska Fäktförbundets disciplinnämnd

Skickas till idrottsombudsmannen@rf.se

Orosanmälan till socialtjänsten

Alla som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Det står i socialtjänstlagen. 

RF Visselblåsarfunktionen

Du kan, helt anonymt om du önskar, använda visselblåsartjänsten för att uppmärksamma allvarliga risker som kan skada personer inom idrotten, idrotten som organisation, samhället eller miljön – och då du samtidigt upplever att du inte kan vända dig till din förening.

Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om:

 • Ekonomiska oegentligheter
 • Övergrepp
 • Trakasserier

Läs mer https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet