Anmälan till Svenska Fäktförbundets disciplinnämnd - Svensk Fäktning

Anmälan till Svenska Fäktförbundets disciplinnämnd

På denna sida kan du göra en anmälan till disciplinnämnden med hjälp av formuläret nedan. Du kan också göra din anmälan per post eller per e-post.

Postadress: Disciplinnämnden, Svenska Fäktförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm

E-postadress: disciplin@fencing.se

Om disciplinnämnden

Disciplinnämnden består av en ordförande, två ledamöter och två suppleanter med juridisk kompetens. Ledamöterna väljs av årsmötet och nämnden arbetar oberoende av Svenska Fäktförbundets övriga organisation. Se disciplinnämndens sammansättning via denna länk.

Nämndens uppgift är att besluta i ärenden som rör kapitel 14 och 15 i RF:s stadgar. Kapitel 14 behandlar möjligheten att anmäla och bestraffa i betraffningsärenden medan kapitel 15 reglerar hur till exempel föreningsbeslut, beslut om medlemsskap i förening, beslut av tävlingsfunktionärer i samband med tävling med mera ska kunna överklagas. Enligt Svenska Fäktförbundet ska alltid överdomaren anmäla om ett svart kort har delats ut under tävling för att nämnden ska pröva om ytterligare bestraffning är påkallad.

Disciplinnämndens instruktion

Disciplinnämndens instruktion finns i kapitel sju i Svenska Fäktförbundets stadgar.

Disciplinnämnden

       § 7.1     Disciplinnämndens befogenheter

Disciplinnämnden utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar. Omfattningen av Disciplinnämndens bestraffningsrätt framgår av RF:s stadgar kap. 14 § 1. Nämnden skall arbeta självständigt i likhet med en domstol.

Disciplinnämnden är enda instans inom Förbundet för ärenden enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar.

§ 7.2     Sammansättning och utseende av ordförande och ledamöter

Disciplinnämnden består av ordförande, två övriga ledamöter jämte två suppleanter. Nämndens ordförande ska ha avlagt juridisk examen och bör ha erfarenhet som lagfaren domare. Av de två övriga ordinarie ledamöterna skall minst en och av de två suppleanterna ska också minst en ha avlagt juridisk examen. Ledamöter och suppleanter väljs för en period om två år.

Disciplinnämnden kan för avgörande av enskilt ärende adjungera sakkunnig ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte beslutsrätt. Vid lika röstetal har nämndens ordförande utslagsröst.

§ 7.3     Regelsystem

Till grund för Disciplinnämndens verksamhet ligger RF:s stadgar, förbundets stadgar, förbundets och FIE:s tävlingsbestämmelser och tävlingsreglementen samt anvisningar och övriga beslut av förbundsmötet, förbundsstyrelsen och av styrelsen utsedda organ.

Disciplinnämnden äger rätt enligt RF:s stadgar 14 kap. 5§ 2 st. att ålägga enskild person böter om högst 30 000 kronor. Utdömda böter tillfaller Förbundet och används för främjande av Förbundets verksamhet.

I enlighet med RF:s stadgar 14 kap. 6§ kan avstängning även omfatta träning i anläggning som disponeras av den dömdes förening eller annan förening med medlemskap i eller anslutning till Förbundet.

§ 7.4     Allmänna åligganden

Disciplinnämnden skall löpande informera förbundsstyrelsen om sina beslut samt även i övrigt hålla styrelsen underrättad om nämndens verksamhet.

Disciplinnämnden skall, med iakttagande av RF:s bestraffningsregler, i förekommande fall göra förbundsstyrelsen uppmärksam på erforderliga ändringar av förbundets disciplinregler.

§ 7.5     Kallelse och beslutsförhet

Disciplinnämnden sammanträder på kallelse av nämndens ordförande och är beslutsför med tre ledamöter. Suppleant inträder som beslutande vid ordinarie ledamots förhinder.

§ 7.6     Jäv för disciplinnämndsledamot

En ledamot får inte delta i utredning och prövning av bestraffningsärende, i vilket han själv eller hans klubb är part, eller av vars utgång han eller hans klubb kan vara beroende, eller i vars handläggning inom annat idrottsorgan han tidigare deltagit, eller i vilket han på annat sätt får anses vara jävig.

Kapitel 14 och 15 i RF:s stadgar

Du hittar Riksidrottsförbundets stadgar här

I 14 kap 2 § finns de de förseelser som faller under idrottens bestraffningsregler uppräknade. I 14 kap 9 § beskrivs vad en anmälan måste innehålla för att vara giltig:

“Ärende om bestraffning för förseelse mot dessa stadgar får tas upp till handläggning endast under förutsättning att skriftlig anmälan om förseelsen inkommit till behörigt bestraffningsorgan.

Anmälan ska vara undertecknad av anmälaren eller innehålla annan tillförlitlig identifikation av anmälaren. Anmälan ska också innehålla namnet på den anmälde, tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången och de närmare omständigheterna rörande det inträffade samt den bevisning som åberopas.

Om anmälan är ofullständig får bestraffningsorgan förelägga den anmälande att inom viss tid komplettera anmälan.”

Preskriptionsregler

En sak att tänka på i samband med anmälan till disciplinnämnden är att det är väsentligt att agera ganska snabbt. Den generella preskriptionstiden inom idrottens bestraffningssystem är två månader, det vill säga att om anmälan kommer in mer än två månader efter att att förseelsen begåtts eller “blivit känd” kan den inte tas upp till behandling. Det är enbart när det gäller mycket grova kränkningar eller övergrepp som denna tid kan förlängas till tio år.

Anmälarens uppgifter

Vem/Vad anmäler du?

Vilken händelse vill du anmäla?

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Max filstorlek: 3 Mb.